Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – ile kosztuje?

Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych przysługuje osobom, które są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, także dobrowolnie. Każdy, kto nie pracuje, przebywa na urlopie bezpłatnym, nie jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna, czy posłowie do Parlamentu Europejskiego zamieszkujący na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mogą dobrowolnie podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu, o ile spełnią warunki i dopełnia formalności w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podstawą jest złożenie wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem. Niezbędny będzie dokument potwierdzający tożsamość i ostatni tytuł do ubezpieczenia (świadectwo pracy, zaświadczenie z zakładu pracy, dokumenty zgłoszeniowe i wyrejestrowujące z ZUS, decyzję urzędu pracy o utracie statusu osoby bezrobotnej, itp. Jeżeli przerwa w ubezpieczeniu jest dłuższa niż 3 miesiące, konieczne będzie wniesienie dodatkowej opłaty. Jej wysokość zależy od okresu, w jakim wnioskujący nie był objęty żadnym ubezpieczeniem.

– od 3 miesięcy do roku – opłata wynosi 20% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki;
– powyżej roku do 2 – opłata wynosi 50% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki;
– powyżej 2 lat do 5 lat – opłata wynosi 100% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki;
– powyżej 5 lat do 10 lat – opłata wynosi 150% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki;
– powyżej 10 lat – opłata wynosi 200% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki;

W uzasadnionych przypadkach , na wniosek wnioskodawcy, dyrektor NFZ może zwolnić od tej opłaty, lub rozłożyć opłatę na dogodne dla ubezpieczonego raty (maksymalnie 12 rat).
Warto pamiętać, że podobnie jak w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego, tak i przy dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym można zgłosić członów rodziny, nie posiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.

Kolejnym krokiem, po podpisaniu umowy, jest zgłoszenie faktu w placówce Zakładu Ubezpieczeń społecznych. Do wglądu należy przygotować umowę. Dniem początku ubezpieczenia jest dzień oznaczony w umowie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Można ją w dowolnej chwili rozwiązać. Z mocy prawa ulega rozwiązaniu z chwilą, gdy nie opłacimy składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, tj. dokładnie po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu dobrowolnych składek. Ubezpieczenie dobrowolne wygasa tez z chwilą objęcia ubezpieczonego ubezpieczeniem zdrowotnym obowiązkowym. Na odpowiednich formularzach ubezpieczeniowych należy dokonać zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego/ZUS ZZA z kodem 2410 0 0/ , zgłosić członków rodziny/ZUS ZCNA/ i następnie składać deklaracje rozliczeniowe w ZUS. Składki opłaca się na rachunek przeznaczony dla składek na ubezpieczenie zdrowotne/52/.

Składka jest niepodzielna i płatna miesięcznie. Termin zapłaty upływa z 15 dniem każdego miesiąca następującego po miesiącu ubezpieczenia (np. za styczeń składkę należy zapłacić do 15 lutego). W pierwszym kwartale 2016 roku składka ta wynosi 385,27 zł. Pewne grupy ubezpieczonych opłacają składkę od innej kwoty. Mianowicie dla cudzoziemców spoza UE podstawę stanowi kwota świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego w oparciu o przepisy o świadczeniach rodzinnych – podstawa 520,00 zł, ze składką 46,80 zł , a dla osób zgłaszających wolontariuszy składka liczona jest od podstawy 1850 zł (minimalne wynagrodzenie w 2016 roku) i wynosi 166,50 zł. Więcej informacji na temat ubezpieczeń zdrowotnych oraz przykłady obliczeń znajdują się na stronie zdrowotne.net.