Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – w jakim terminie?

Płacimy składki na ubezpieczenie, a przypadku wystąpienia szkody często zdarza się, że firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowanie w zaniżonej wysokości lub tez odmawia wypłaty świadczenia. Jeśli zapisy umowy ubezpieczeniowej są nam znane i nie zgadzamy się z decyzją towarzystwa, możemy złożyć odwołanie od decyzji. Kiedy można to zrobić i co odwołanie winno zawierać?

Umowa ubezpieczenia jest tzw. umowa losową. Wypłata odszkodowania zależy od zaistniałego zdarzenia. Podstawowy zakres umowy ubezpieczenia regulują zapisy kodeksu cywilnego. Kontrahent, czyli ubezpieczony zwykle nie ma możliwości negocjowania treści takiej umowy. W wyniku zgłoszenia szkody firma ubezpieczeniowa ma obowiązek spełnienia świadczenia w terminie 30 dni (informacja o szkodzie zwykle powinna dotrzeć do ubezpieczyciela w terminie od 3 do 7 dni). Zatem czas na wypłatę odszkodowania jest dość krótki.

Jeżeli zakład ubezpieczeń uzna szkodę, prawdopodobnie niezwłocznie dokona wypłaty umówionej kwoty. Jednak jeżeli wysokość odszkodowania w naszym mniemaniu jest zaniżona, lub odmówiło wypłaty warto odwołać się od takiej decyzji. Najczęściej na skutek odwołania sprawa zostaje rozpatrzona ponownie, materiał dowodowy zostanie powtórnie przeanalizowany i towarzystwo zmieni decyzję. Warto oczywiście podważyć te zapisy, które w naszym odczuciu są nierzetelne, nieprecyzyjne czy nieprawdziwe i przedstawić swoje argumenty na „tak”. Przepisy nie wskazują, w jakim terminie należy złożyć odwołanie. Decyzja towarzystwa jest decyzją jedynie z nazwy. Nie podlega przepisom prawa administracyjnego, stąd terminy tam wiążące nie obowiązują w tym przypadku. Przyjęto, że odwołanie należy złożyć przed upływem terminu przedawnienia roszczenia, więc zwykle przed upływem 3 lat. Odwołanie powinno zawierać dane osobowe i adresowe ubezpieczonego, dane towarzystwa, do którego kierujemy odwołanie, miejsce i datę sporządzenia odwołania, numer polisy, numer szkody, określenie żądania, uzasadnienie wyczerpujące, numer konta bankowego do przelewu i własnoręczny podpis ubezpieczonego wnoszącego odwołanie. Warto podkreślić, że ciężar udowodnienia faktów spoczywa na wnoszącym odwołanie. Im więcej szczegółów, przywołań podobnych rozwiązań i wysokości odszkodowań za podobne szkody itd., tym lepiej. Odwołanie powinno, w formie pisemnej, być dostarczone za pośrednictwem poczty na adres ubezpieczyciela. W przypadku, gdy odwołanie nie przyniesie satysfakcjonującego nas rozstrzygnięcia warto wystąpić do Rzecznika Ubezpieczonych. Jego interwencja nie jest wiążąca, może jedynie skutkować zawarciem ugody. Jeśli nie – pozostaje wytoczenie powództw cywilnego. Sprawy w sądach powszechnych są jednak kosztowne i długotrwałe – warto przeanalizować opłacalność tego ostatecznego posunięcia, jak tłumaczy ekspert portalu zdrowotne.net.