Jak długo ważne jest ubezpieczenie zdrowotne po ustaniu zatrudnienia?

Prawo do ochrony zdrowia gwarantuje Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Jednak nie zawsze świadczenia te są bezpłatne, lub finansowane ze środków publicznych. Ustawa z dnia 27. sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określa, że bezpłatne prawo do świadczeń w Polsce mają osoby ubezpieczone obowiązkowo, dobrowolnie lub grupy osób spełniające warunki, które ustawa szczegółowo określa. Obecnie potwierdzenie, czy dana osoba ma gwarantowaną bezpłatną opiekę uzyskuje się z systemu „eWUŚ”, wystarczy numer PESEL, gdzie dane aktualizowane są codziennie na podstawie danych uzyskiwanych m.in. z ZUS czy KRUS. System nie weryfikuje pacjentów podlegających ubezpieczeniu na podstawie przepisów unijnych.

Obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby zgłoszone do takiego ubezpieczenia przez pracodawcę, szkołę, ZUS czy KRUS, urzędy pracy itd. Art. 66 wymienionej ustawy wskazuje, że obowiązkowi takiemu podlegają pracownicy, rolnicy i domownicy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby wykonujące pracę nakładczą, czy na podstawie umowy agencyjnej/zlecenia. Podlegają mu również osoby duchowne, żołnierze i wiele innych osób, które do ubezpieczenia mogą także zgłosić nieubezpieczonych członków rodziny.

A co w przypadku, gdy tytuł do ubezpieczenia ustaje?

Po rozwiązaniu stosunku pracy, zaprzestaniu prowadzenia działalności, przebywania na urlopie bezpłatnym itd. z nieodpłatnych świadczeń mamy prawo korzystać przez okres do 30 dni od ustania tytułu do ubezpieczeń. Przez ten okres ubezpieczony ma możliwość znalezienia innej pracy, zarejestrowania się jako osoba bezrobotna czy innych, które zapewniają prawo do ubezpieczenia. Taki sam okres ochronny dotyczy osób, które zgłoszone były do ubezpieczenia jako członkowie rodziny ubezpieczonego, a osoba ta zmarła. Oczywiście jeśli w tym czasie nie uda się dokonać czynności uprawniającej do bezpłatnej opieki, zgłoszenia może dokonać osoba (członek rodziny) i zapewnić ochronę w ramach swojego ubezpieczenia zdrowotnego, informuje ekspert portalu zdrowotne.net.

Warto podkreślić, że ustawodawca przewidział także możliwość dobrowolnego opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Warunkiem jest podpisana umowa z oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia i opłacanie składek. Obecnie składka ta (w pierwszym kwartale 2016 roku) wynosi 385,27 zł (9% wyliczone od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, włącznie z wypłatami z zysku z poprzedniego kwartału, czyli 4280,80 zł). Jeśli nie dopełnimy wszelkich formalności należy spodziewać się, że za każde udzielone świadczenie trzeba będzie zapłacić z własnych środków.