Ubezpieczenie zdrowotne dobrowolne – ile kosztuje?

W czasach, gdy bezrobocie nadal jest wysokie, a także rozwija się tzw. czarna strefa zatrudnienia warto pomyśleć o odpowiednim zabezpieczeniu na wypadek choroby czy leczenia szpitalnego i pomocy w nagłych wypadkach, często także członków rodziny. Niestety osoby, które utraciły legalną pracę, zlikwidowały działalność gospodarczą (a nie są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), czy są zatrudnione w oparciu o umowę o dzieło nie mają tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Właśnie dla tej grupy osób przewidziano dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Aby podlegać takiemu ubezpieczeniu należy podpisać odpowiednia umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskującego. Aby złożyć wniosek należy przedstawić także dokument potwierdzający tożsamości i ostatni tytuł do ubezpieczenia (świadectwo pracy, dokumenty zgłoszeniowe i wyrejestrowujące z ZUS, decyzję urzędu pracy o utracie statusu osoby bezrobotnej, formularze unijne dla osób podlegających ubezpieczeniu w innym kraju członkowskim itp. Warunkiem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym dobrowolnym jest wniesienie dodatkowej opłaty. Jeśli przerwa w ubezpieczeniu była długa, niestety wysokiej. I tak, jeśli przerwa w ubezpieczeniu była krótsza niż rok opłata wynosi 20% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki (w 2015 roku było to 816,38 zł), do 2 lat – 50% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki (w 2015 roku było to 2040,95 zł), do 5 lat – 100% (w 2015 roku było to 4081,90 zł), do 10 lat 150% (w 2015 roku było to 6122,85 zł), a powyżej – 200% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki (w 2015 roku było to 8163,80 zł). Przepisy przewidują możliwość, na wniosek, odstąpienia od opłaty lub rozłożenia jej na raty, o ile sytuacja materialna, losowa zainteresowanej osoby jest trudna. Istnieją także wyłączenia osób zobligowanych do uiszczenia takiej opłaty. Zwolnieni są np. studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, członkowie zakonów i alumni nie posiadający obywatelstwa państw UE i EFTA, osoby odbywające staż adaptacyjny czy odbywające kursy języka polskiego nie posiadający obywatelstwa jw.

Po podpisaniu umowy z NFZ osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniu zdrowotnemu winna stawić się w jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia na formularzu ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczeń 24 10 XX w terminie do 7 dni od daty zawarcia rzeczonej umowy (wzór znajduje się na zdrowotne.net). Za każdy miesiąc konieczne będzie składanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i opłacanie składek na właściwe dla ubezpieczenia zdrowotnego konto. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne to 9% podstawy wymiaru. Składka jest niepodzielna i płatna miesięcznie. Termin zapłaty upływa z 15 dniem każdego miesiąca następującego po miesiącu ubezpieczenia (np. za styczeń składkę należy zapłacić do 15 lutego) W pierwszym kwartale 2016 roku składka ta wynosi 385,27 zł (obliczona na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, łącznie z wypłatami z zysku, w III kwartale 2015 roku, które zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS wynosiło 4280,80 zł). Dla cudzoziemców spoza UE podstawę stanowi kwota 520 zł, ze składką 46,80 zł, dla wolontariuszy składka liczona jest od podstawy 1850 zł (minimalne wynagrodzenie w 2016 roku) i wynosi 166,50 zł.

Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym następuje z dniem określonym w umowie, nie wcześniej jednak niż z chwilą złożenia wniosku. Ustaje z dniem jej rozwiązania, albo po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu dobrowolnych składek. Ubezpieczenie dobrowolne wygasa też z chwilą objęcia ubezpieczonego ubezpieczeniem zdrowotnym obowiązkowym. Ubezpieczeniem zdrowotnym wraz z osobą ubezpieczoną mogą podlegać także członkowie rodziny, nie mający tytułu do tego ubezpieczenia i nie wiąże się to z odprowadzaniem dodatkowej składki. Wystarczy zgłosić ten fakt w NFZ i dokonać zgłoszenia członków rodziny w ZUS na druku ZUS ZCNA.